top of page

Privacy Beleid

Privacy Policy | Privacyverklaring

 

KVK 80014283 

Privacyverklaring kvk 80014283

In de privacy verklaring geven we aan welke persoonsgegevens er verzameld worden, waar deze voor gebruikt worden en hoe deze opgeslagen / beveiligd worden.

In het kort:

Alle gegevens die verzameld worden zijn noodzakelijk om de juiste service te kunnen bieden.
Bewaartermijnen zijn gekoppeld aan de (belasting)wetgeving.
Hoe je je gegevens wilt beveiligen, kun je binnen je eigen account-profiel instellen.
Je bepaalt zelf welke gegevens je met ons deelt.
Wij verwerken jouw gegevens zorgvuldig en ten dienste van jou.

Uitgebreid:


Viyana
 

Gevestigd aan Barietgeel 74, 2718 BM Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Contactgegevens: 
www.viyana.nl
Barietgeel 75 2718BM Zoetermeer
Telefoon: +31681465629
 

Sharda Hennequin is de Functionaris Gegevensbescherming van KVK 80014283 l. Zij is te bereiken via edelsteentherapie@live.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
 

KVK 280014283  Bewustzijns Praktijk viyana Sharda Hennequin verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, als je die verstrekt:
 

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze websites

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

Deze gegevens zijn benodigd voor het verwerken van je bestelling, het leveren van producten en diensten.
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 

Jonger dan 16
 

Onze websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via edelsteentherapie@live.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Foto en video
 

“Over het publiceren van tijdens openbare evenementen en besloten trainingen gemaakte foto’s en video’s, kent de wet regels en uitzonderingen. Zo mag beeldmateriaal wel gepubliceerd worden als het gaat om een journalistieke uiting met een doel. Volgens de hoogste Europese rechtbank is iedereen journalist bij de bekendmaking aan het publiek van informatie, meningen of ideeën, ongeacht het overdrachtsmedium. Deze activiteiten zijn niet voorbehouden aan mediaondernemingen en kunnen een winstoogmerk hebben.”
 

Dit betekent enerzijds dat wij het gebruik van foto’s en video’s in de basis laten vallen onder het handelen van journalistieke exceptie, als het gaat om het verstrekken van informatie, meningen of ideeën over activiteiten die geweest zijn of nog gaan plaatsvinden.
 

Anderzijds respecteren we jouw vrije keuze. Dat doen wij als volgt. Zodra je een bestelling of inschrijving voltooid hebt, geef je ons toestemming gebruik te maken van foto’s en video’s gemaakt tijdens jouw deelname aan onze activiteit, ongeacht of dit een openbaar of gesloten activiteit betreft. Heb je hier bezwaar tegen, dan kun je dit schriftelijk per e-mail aangeven en zullen we het materiaal waar je in beeld bent niet gebruiken. Hiervan ontvang je schriftelijk per e-mail een bevestiging.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 

Viyana Sharda Hennequin verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Analyse van jouw gedrag op de websites om daarmee de betreffende website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Viyana, Sharda Hennequin verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

– foto/video materiaal kan gebruikt worden voor het verstrekken van informatie, meningen of ideeën over activiteiten die geweest zijn of nog gaan plaatsvinden.

Geautomatiseerde besluitvorming
 

Do-In School | Do-In Shop | Do-In Yoga | TaoFlow | DIYDB (Do-In Yoga Docenten Beroepsregister) | Online Do-In Yoga College | Amazing Warrior Universe neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Do-In School | Do-In Shop | Do-In Yoga | TaoFlow | DIYDB (Do-In Yoga Docenten Beroepsregister) | Online Do-In Yoga College | Amazing Warrior Universe) tussen zit.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Viyana - Sharda Hennequin bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen volgens de belastingwet, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
 

Viyana - Sharda Hennequin verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Viyana - Sharda Hennequin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 

Viyana - Sharda Hennequin gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Viyana - Sharda Hennequin Claudia gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account of bij de praktijk Viyana. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar edelsteentherapie@live.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Viyana - Sharda Hennequin zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Viyana - Sharda Hennequin wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 

Viyana - Sharda Hennequin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via edelsteentherapie@live.nl.

bottom of page